กลุ่มวิจัยและการจัดความรู้ กองแผนงานและวิชาการ ห้อง 427 อาคาร 5 ชั้น 4

●การจัดการความรู้
โทร : 02-5907265
●งานวิจัย
โทร : 02-5907263
●HR Scorecard
โทร : 02-5907270
Fax 02-5907266,02-5918457
E-mail : comp10cy@fda.moph.go.th
●ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย.
โทร 02-5927259
E-mail : conference@fda.moph.go.th
●วารสารอาหารและยา
โทร 02-5907259
E-mail : Academic@fda.moph.go.th