โครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่รองรับหน่วยกิต
โครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่รองรับหน่วยกิต

ชื่อโครงการ

162 ประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ยังไม่รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตยังไม่ได้

ชื่อหัวเรื่อง

Paradigm Shift in Asthma Management : Update from GINA 2019”  

วันที่จัด

03/09/2019 - 03/09/2019

   

 

ชื่อโครงการ

160 ประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่4/2562 รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตได้

ชื่อหัวเรื่อง

จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ  

วันที่จัด

28/06/2019 - 28/06/2019

   

 

ชื่อโครงการ

159 ประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่3/2562 รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตได้

ชื่อหัวเรื่อง

โรคและภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่พบบ่อยในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

วันที่จัด

05/06/2019 - 05/06/2019

   

 

ชื่อโครงการ

156 ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ "ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล" รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตยังไม่ได้

ชื่อหัวเรื่อง

1.ความคาดหวังต่อ อย.ในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (27 กุมภาพันธ์ 2562)  

วันที่จัด

27/02/2019 - 27/02/2019

   

 

ชื่อโครงการ

155 ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ "ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล" รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตยังไม่ได้

ชื่อหัวเรื่อง

1.ความปลอดภัยในการใช้นวัตกรรมความงาม 2.รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปาก(26กุมภาพันธ์ 2562  

วันที่จัด

26/02/2019 - 26/02/2019

   

 

ชื่อโครงการ

154 ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ "ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล" รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตยังไม่ได้

ชื่อหัวเรื่อง

1.รู้เท่าทันสื่อทางผลิตภัณฑ์สุขภาพบน Social Media 2.การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดใหม่(Novel Food, Advance Therapy Medical Product and Implant) (26 กุมภาพันธ์ 2562)  

วันที่จัด

26/02/2019 - 26/02/2019

   

 

ชื่อโครงการ

153 ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตยังไม่ได้

ชื่อหัวเรื่อง

1.Big data กับงาน คบส. 2.การใช้ประโยชน์ของรังสีมาตรฐานและการกำกับดูแล (25 กุมภาพันธ์ 2562)  

วันที่จัด

25/02/2019 - 25/02/2019

   

 

ชื่อโครงการ

152 ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ "ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล" รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตยังไม่ได้

ชื่อหัวเรื่อง

1.Keynote Speech on "Narcotics Drugs for Medical and Scientific Purposes for Sustainable Health Development to fulfill SDG of United Nations" 2.กัญชาทางการแพทย์ (25 กุมภาพันธ์ 62)  

วันที่จัด

25/02/2019 - 25/02/2019

   

 

ชื่อโครงการ

151 การรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell Lung Cancer ระยะที่ 3 รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตได้

ชื่อหัวเรื่อง

 

วันที่จัด

05/02/2019 - 05/02/2019

   

 

ชื่อโครงการ

150 โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (bipolar disorder) รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตได้

ชื่อหัวเรื่อง

 

วันที่จัด

30/11/2018 - 30/11/2018

   

 

 

Total Record : Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

กลุ่มวิจัยและการจัดการความรู้ กองแผนงานและวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 427