โครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่รองรับหน่วยกิต
โครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่รองรับหน่วยกิต

ชื่อโครงการ

168 การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. ประจำเดือนกรกฎาคม รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตยังไม่ได้

ชื่อหัวเรื่อง

โรคข้อและกระดูกที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  

วันที่จัด

16/07/2020 - 16/07/2020

   

 

ชื่อโครงการ

166 ประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 8/2562 รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตยังไม่ได้

ชื่อหัวเรื่อง

Power of Resilience and Emotional Intelligence  

วันที่จัด

12/12/2019 - 12/12/2019

   

 

ชื่อโครงการ

164 (ประชุมวิชาการเฉพาะด้าน)ประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 การจัดการความเสี่ยง รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตได้

ชื่อหัวเรื่อง

การจัดการและบริหารความเสี่ยง (European RMP guidelines)  

วันที่จัด

31/10/2019 - 31/10/2019

   

 

ชื่อโครงการ

163 โครงการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตยังไม่ได้

ชื่อหัวเรื่อง

โครงการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร  

วันที่จัด

24/09/2019 - 25/09/2019

   

 

ชื่อโครงการ

162 ประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตได้

ชื่อหัวเรื่อง

Paradigm Shift in Asthma Management : Update from GINA 2019”  

วันที่จัด

03/09/2019 - 03/09/2019

   

 

ชื่อโครงการ

160 ประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่4/2562 รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตได้

ชื่อหัวเรื่อง

จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ  

วันที่จัด

28/06/2019 - 28/06/2019

   

 

ชื่อโครงการ

159 ประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่3/2562 รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตได้

ชื่อหัวเรื่อง

โรคและภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่พบบ่อยในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

วันที่จัด

05/06/2019 - 05/06/2019

   

 

ชื่อโครงการ

156 ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ "ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล" รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตยังไม่ได้

ชื่อหัวเรื่อง

1.ความคาดหวังต่อ อย.ในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (27 กุมภาพันธ์ 2562)  

วันที่จัด

27/02/2019 - 27/02/2019

   

 

ชื่อโครงการ

155 ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ "ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล" รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตยังไม่ได้

ชื่อหัวเรื่อง

1.ความปลอดภัยในการใช้นวัตกรรมความงาม 2.รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปาก(26กุมภาพันธ์ 2562  

วันที่จัด

26/02/2019 - 26/02/2019

   

 

ชื่อโครงการ

154 ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ "ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล" รับรอง
ตรวจสอบหน่วยกิตยังไม่ได้

ชื่อหัวเรื่อง

1.รู้เท่าทันสื่อทางผลิตภัณฑ์สุขภาพบน Social Media 2.การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดใหม่(Novel Food, Advance Therapy Medical Product and Implant) (26 กุมภาพันธ์ 2562)  

วันที่จัด

26/02/2019 - 26/02/2019

   

 

 

Total Record : Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

กลุ่มวิจัยและการจัดการความรู้ กองแผนงานและวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 427